Odpovědně a udržitelně od semínka po zpracování odpadu

odpovednost_blog1_1

Jsme si vědomi důležitosti environmentálních otázek a dopadu podnikatelského chování na naši planetu a budoucnost. Společnosti se stále více zaměřují na udržitelnost a odpovědné podnikání. Jedním z průkopníků v oblasti výroby rostlinných olejů s výrazným závazkem k těmto hodnotám je naše společnost. Výběr správných produktů se stává nejen záležitostí kvality, ale i odpovědnosti a udržitelnosti. Naše rostlinné oleje a další výrobky jsou odrazem naší filozofie podnikání ekologicky šetrnou cestou. Zde je několik důvodů, proč byste měli volit naše produkty:

 Kreslicí plátno 19@0.5x   Firemní odpovědnost a hodnoty

Naše firemní hodnoty spočívají ve vytváření pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí. Zavázali jsme se k transparentnosti, etice a integritě ve všech aspektech naší činnosti. Naše firemní odpovědnost není pouze o slovech, ale o konkrétních činech směřujících k dlouhodobé udržitelnosti.

 Kreslicí plátno 19 kopie@0.5x   Regenerativní zemědělství

Věříme, že udržitelnost začíná u kořenů – v zemědělství. Naše výroba je se zemědělstvím úzce propojena. Tradiční hospodaření posouváme moderním směrem zaváděním nových metod udržitelného zemědělství, které obnovuje půdní kvalitu a biodiverzitu. Naše zemědělská produkce je zaměřená na zvyšování obsahu dlouhodobě vázaného uhlíku v půdě, zadržování vody v krajině a zlepšující půdní struktury, to vše za pomocí přirozených ekologických a biologických procesů a maximální podpory mikrobiálního života v půdě. Usilujeme o pečlivé řízení zásob a toků uhlíku a emisí skleníkových plynů s cílem přispět k omezování dopadů klimatických změn.

 Kreslicí plátno 19 kopie 2@0.5x   Certifikované kvalitní suroviny

Pečlivě vybíráme dodavatele surovin a používáme certifikované suroviny, které splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Sledujeme původ surovin a podporujeme produkty udržitelného zemědělství.

 Kreslicí plátno 19 kopie 3@0.5x   Udržitelné zdroje: e-mobilita a fotovoltaika

V duchu naší snahy o udržitelnost aktivně podporujeme přechod na e-mobilitu a přispíváme k čistějším a udržitelnějším dopravním řešením. Současně jsme stanovili ambiciózní cíle směřující k uhlíkové neutralitě a využíváme fotovoltaické technologie k získávání čisté energie pro naše výrobní procesy. Využíváme čistou energii ze slunce díky fotovoltaickým systémům umístěných na střechách našich provozů, snižujeme závislost na fosilních palivech nákupem aut čistě na elektrický pohon a podporujeme obnovitelné zdroje.

 Kreslicí plátno 19 kopie 5@0.5x   Bezodpadová výroba

Své úsilí jsme od počátku našeho podnikání směřovali k dosažení bezodpadové výroby bez chemických látek. Náš olej lisujeme za studena a šetrně rafinujeme bez zbytečného použití chemie. Sledujeme a investujeme do nejnovějších technologií, které minimalizují naše dopady na životní prostředí. Odpad recyklujeme a zpracujeme pro technické využití bez ekologické zátěže. Všechny naše výrobní procesy splňují požadavky přísných legislativních norem a potravinářských předpisů, což dokládají získané certifikáty a osvědčení.

 Kreslicí plátno 19 kopie 4@0.5x   Recyklace

Jako významný výrobce rostlinných olejů v ČR považujeme udržitelnost našich provozů za prioritu a firemní zodpovědnost. Proto pro nás bylo logickým krokem soustředit svou činnost i na zpracování použitého kuchyňského oleje. Sběr použitého kuchyňského oleje nabízíme jako komplexní službu. Nabízíme propracovaný certifikovaný systém sběru odpadu z firem i obcí.  V odděleném provozu odpad recyklujeme a zpracováváme na surovinu pro další technické využití s minimálním dopadem na životní prostředí.

 Kreslicí plátno 19 kopie 7@0.5x   Ekologické obaly

Naše snahy o ekologické obaly a bezodpadovou výrobu jsou zakořeněny v přesvědčení, že můžeme vytvářet kvalitní produkty bez negativního vlivu na životní prostředí. Snažíme se minimalizovat používání plastů a podporujeme vývoj obalových materiálů, které jsou šetrné k přírodě. Všechny naše obaly jsou plně recyklovatelné. Preferujeme druhové balení z recyklovaného papíru a fólií v optimálním množství a logistice. Nabízíme i jiné alternativy ekologických obalů, např. bag in box. Obalové materiály a poškozené vratné obaly sami recyklujeme.

 Kreslicí plátno 19 kopie 9@0.5x   Transparentnost a spolupráce

Jsme otevření a transparentní o našich postupech a iniciativách směrem k udržitelnosti. Poskytování transparentních informací o uhlíkové stopě výrobku, aby spotřebitelé mohli rozhodovat na základě informovaných rozhodnutí o výběru produktu s nižší uhlíkovou stopou. Spolupracujeme s důvěryhodnými partnery, abychom vytvořili udržitelnější dodavatelský řetězec a dosáhli společných cílů. Společně můžeme utvářet budoucnost, kde kvalita života souzní s péčí o planetu.

 Kreslicí plátno 19 kopie 6@0.5x   Uhlíková neutralita

Vyrábíme olej s nižší uhlíkovou stopou. Od samých počátků našeho podnikání byl celý proces výroby navržen a realizován s ohledem na minimalizaci emisí skleníkových plynů a celkových environmentálních dopadů. Využíváme energeticky efektivní procesy a investujeme do inovací, abychom dosáhli minimálního dopadu na životní prostředí. Uhlíková neutralita je klíčový krok směrem k ochraně naší planety. Znamená to, že naše činnosti nebudou způsobovat životnímu prostředí žádné netrvalé škody. Je to naše odpovědnost k budoucím generacím.

 Kreslicí plátno 19 kopie 8@0.5x   Podpora regionu

Podpora regionu není pouze ekonomickým rozhodnutím, ale také závazkem vůči společenské odpovědnosti a udržitelnosti. V našem úsilí o posílení regionu klademe důraz na podporu místních zemědělců a výrobců. Nakupováním jejich produktů přímo přispíváme k udržitelnosti a prosperitě našeho regionu. Zároveň aktivně vzděláváme a informujeme spotřebitele o významu podpory lokálních podnikatelů prostřednictvím sítě prodejen s regionálními potravinami od místních malovýrobců a farmářů. Dlouhodobě podporujeme projekty v různých oblastech – školství, sport, pomoc znevýhodněným a potřebným osobám. Aktivně vyhledáváme příležitosti, jak se podílet na zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v našem regionu.

  

Spolupráce s naší firmou není jen obchodní vztah, ale partnerství založené na sdílených hodnotách odpovědnosti, udržitelnosti a inovace. Jsme připraveni být vaším spolehlivým partnerem na cestě k udržitelnému a etickému obchodování.