Reklamační protokol

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:                www.fabioshop.cz

Společnost:                            FABIO PRODUKT spol. s r. o.

Se sídlem:                              HOLÍN 92, 50601 JIČÍN

IČ/DIČ:                                  25252933 / CZ25252933

E-mailová adresa:                   fabioprodukt@fabioprodukt.cz

Telefonní číslo:                        +420 493 522 673

 

Následující požadované údaje doplní zákazník

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne .................. jsem ve Vašem obchodě www.fabioshop.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady .............................................................................................................................................................................................. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: .......................................................... Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání .................../datum obdržení ................................
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem.....................................
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ..............................
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V ................................., Dne ........................................

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. .....................

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.